අප හා සම්බන්දවන්නඅපගේ ශාඛාවන්

 ප්‍රධාන ශාඛාව
No 430, Sunethra Devi Road, Papiliyana, Kohuwala, Sri Lanka.
(+94) 11-2820255 | (+94) 11-4988888 මහනුවර ශාඛාව

Address No.430, Sunethra Devi Road, Pepiliyana, Kohuwala.
Sri Lanka.
Hotline (+94) 11 4848112
Tel (+94) 11-2820255

 කිරිබත්ගොඩ ශාඛාව

Address No 104/A , Gala Junction, Kiribathgoda
Hotline (+94) 11 4848119


 ගාල්ල ශාඛාව

Address No.108/1/B, Colombo Road, Kaluwella, Galle.
Hotline (+94) 9 1494 7116

 කැස්බෑව ශාඛාව

Address No 26/3 A, Horana Road, Honnanthara, South, Kesbawa, Sri Lanka
Hotline (+94) 11 4848115


 නුවර ශාඛාව

Address No.314, katugasthota Road, Kandy
Hotline (+94) 81 4228444
 මාතර ශාඛාව

Address No 528/A , Welewaththa ,Mathara
Hotline (+94) 412 236 200
(+94) 114 848 122

 වෙන්නප්පුව ශාඛාව

Address Church Junction, Halawatha - Colombo Road, Nainamadama, Wennappuwa
Hotline (+94) 11 7563500
 ගොඩගම ශාඛාව

Address No.15, Panagoda, Hoamagama (Close to Godagama junction)
Hotline (+94) 11 736 7003

 කුරුණෑගල ශාඛාව

Address No.95,Thorayaya, Dambulla Rd, Kurunegala
Hotline (+94) 37 2222 119

සම්බන්දවීමටඅපට පරීක්ෂණයක් එවන්න    English Mode
//